Ang kursong Edukasyon sa Pagpapakatao 9 ay naglalayong ipaunawa sa mga mag-aaral ang mga iba’t ibang konsepto, pagpapahalaga at mga isyung patungkol sa lipunan, sa mga karapatang pantao at tungkulin at maging sa sektor ng paggawa. Ang Ikalawang Markahan: Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan ay tumatalakay sa malaking papel na ginagampanan  ng tao sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa lipunan.