WELCOME TO MUSIC 6 LESSON 1

Identifying the Notes and Rest Used in a ParticuLar Song


WELCOME TO MUSIC 6 LESSON 1

Identifying the Notes and Rest Used in a ParticuLar Song


Ang kursong ito ay nakalaan para sa mga bata nasa baitang lima (Grade 5). Nilalayon ng kurso na ito na bigyang kalinawan ang mga bata patungkol sa MAPEH (Music, Arts, Physical Education, and Health)

Musika (Music) -  Ang musika ng ikalimang baitang ay naglalayong mapag-aralan ang ritmo na naka pokus sa pag-unawa ng konseptong haba ng nota at pahinga sa loob ng simpleng time signature at pagkilala sa mga nota at pahinga na ginamit sa awitin, nakita at napakinggan. 
Sining (ARTS) - Ang layunin ng arts sa ikalimang baitang ay tulungan ang mga mag-aaral na gumamit ng masining at likas na katangian ng pandama upang masalamin ang halaga ng kultura, paniniwala at pagkakakilanlan na mgagamit  sa pang-araw-araw na sitwasyon sa buhay; 

Edukasyong Pangkatawan (Physical Education) - Ang layunin ng aralin na ito ay maging aktibo at physically fit ang pangangatawan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalaro ng target games at paggawa ng pang-araw-araw na gawain sa tahanan. 

PANGKALUSUGAN(HEALTH) - Ang health  ng ikalimang baitang ay naglalayong mapag-aralan ang   tungkol sa Mental, Emosyonal at sosyal na Kalusugan, malusog at hindi  malusog na relasyon at mga  iba’t ibang kasanayan sa pag- iwas sa mga panunukso, pang bubully at pang- aabuso.


 


 


Ang kursong ito ay nakalaan para sa mga bata nasa baitang lima (Grade 5). Nilalayon ng kurso na ito na bigyang kalinawan ang mga bata patungkol sa MAPEH (Music, Arts, Physical Education, and Health)

Musika (Music) -  Ang musika ng ikalimang baitang ay naglalayong mapag-aralan ang ritmo na naka pokus sa pag-unawa ng konseptong haba ng nota at pahinga sa loob ng simpleng time signature at pagkilala sa mga nota at pahinga na ginamit sa awitin, nakita at napakinggan. 
Sining (ARTS) - Ang layunin ng arts sa ikalimang baitang ay tulungan ang mga mag-aaral na gumamit ng masining at likas na katangian ng pandama upang masalamin ang halaga ng kultura, paniniwala at pagkakakilanlan na mgagamit  sa pang-araw-araw na sitwasyon sa buhay; 

Edukasyong Pangkatawan (Physical Education) - Ang layunin ng aralin na ito ay maging aktibo at physically fit ang pangangatawan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalaro ng target games at paggawa ng pang-araw-araw na gawain sa tahanan. 

PANGKALUSUGAN(HEALTH) - Ang health  ng ikalimang baitang ay naglalayong mapag-aralan ang   tungkol sa Mental, Emosyonal at sosyal na Kalusugan, malusog at hindi  malusog na relasyon at mga  iba’t ibang kasanayan sa pag- iwas sa mga panunukso, pang bubully at pang- aabuso.


 


 


Ang course na ito ay magpapaliwanag at magpapalalim ng ating kaalaman sa Musika, Sining, Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkalusugan (MAPEH 4). Ang bawat aralin ay nakasunod sa Most Essential Learning Competency (MELC) upang masiguro at maging maayos ang bawat aralin sa kailangan ng bata na matutunan. 

Sa bawat component ay may mga aralin at videos na magpapalalim sa ating kaalaman, mayroon ding mga gawaing pagkatuto na susukat sa ating natutunan ngunit ang mga gawaing ito ay nakakalibang at nakakatuwa.        Ang MAPEH 3 ay binubuo ng Musika, Sining, Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkalusugan.

       Musika at Sining, matututunan ng mag-aaral ang iba't-ibang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng simple at pundamental na proseso ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid,  pagtugon at pagbuo ng likhang-sining at musika. 

       Edukasyong Pangkatawan, sa bahaging ito, maipapamalas ng bawat mag-aaral ang pag-unawa sa kamalayan ng katawan, kamalayan sa puwang, mga katangian sa pagsisikap at pagkilos sa pamamagitan ng pakikilahok sa kasiya-siyang mga pisikal na aktibidad.

       Edukasyong Pangkalusugan, maipapakita ng bawat mag-aaral ang pag-unawa at kaalaman sa mga sumusunod: nutrisyon; pag-iwas at pagkontrol ng sakit at karamdaman; kalusugan ng mamimili, komunidad at kapaligiran; at mga salik na tumutulong sa pagpapaunlad ng mga malulusog na gawi.       Ang MAPEH 3 ay binubuo ng Musika, Sining, Edukasyong Pangkatawan at Edukasyong Pangkalusugan.

       Musika at Sining, matututunan ng mag-aaral ang iba't-ibang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng simple at pundamental na proseso ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid,  pagtugon at pagbuo ng likhang-sining at musika. 

       Edukasyong Pangkatawan, sa bahaging ito, maipapamalas ng bawat mag-aaral ang pag-unawa sa kamalayan ng katawan, kamalayan sa puwang, mga katangian sa pagsisikap at pagkilos sa pamamagitan ng pakikilahok sa kasiya-siyang mga pisikal na aktibidad.

       Edukasyong Pangkalusugan, maipapakita ng bawat mag-aaral ang pag-unawa at kaalaman sa mga sumusunod: nutrisyon; pag-iwas at pagkontrol ng sakit at karamdaman; kalusugan ng mamimili, komunidad at kapaligiran; at mga salik na tumutulong sa pagpapaunlad ng mga malulusog na gawi.


Ang kurso na ito ay nakalaan para sa mga bata na nasa baitang dalawa (Grade 2). Nilalayon nang kurso na ito na bigyan kalinawan ang mga bata patungkol sa MAPEH (Music, Arts, Physical Education, Health).

  • Musika (Music) Ang layunin ng Musika sa Ikalawang baitang ay nagpapakita ng kaunawaan sa pangunahing proseso ng kaalaman sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig at pagmamasid ng mga mag-aaral.
  • Sining (Arts) - Ang Sining ay nagbibigay kaalaman, kasanayan, talino at kahalagahan. Ito ay kailangan para maipahayag ninyo at makatulong kayong mapaunlad ang ating sariling kultura. Dito matuto kayong maipakita ang inyong imahinasyon at saloobin.
  • Edukasyong Pangkatawan (Physical Education) - Ito ay binuo upang mapangasiwaan ninyo ang inyong sariling katawan. Dito ay hinikaya’t kayong   kumilos na na naayon sa konsepto dahil ang bawa’t galaw natin ay may layunin na isusulong para sa inyong tamang pangangatawan at kalusugan.
  • Edukayong Pangkalusugan (Health) - Ang layunin  nito sa Ikalawang Baitang ay  nagbibigay ng kaalaman upang mapadali ang pag-unlad ang isang malusog na gawi at kasanayan upang makamit ang  malusog na kaisipan at katawan

MUSIC

Ipinakikilala sa kurso na ito ang elemento ng ritmo o rhythm. Layunin ng kursong ito ang maipakita o makilala  ninyo bilang mag-aaral ang pangunahing pag-unawa sa tunog, katahimikan at ritmo sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain.

1.   Distinction Between Sound and Silence

2.    Steady Beats

3.    Simple Rhythmic Patter

 4.    Ostinato


ARTS

Ipinakikilala sa kurso na ito ang elemento ng sining.   Layunin ng kursong ito ang maipakita o makilala mo bilang mag-aaral ang pangunahing pag-unawa sa linya, hugis, kulay at tekstura sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, at pagtugon sa mga gawain.

 1.   Ang Arts Ay Nasa Paligid Ko

 2.  Magkasamang Pagguhit Ng Magkakaibang Tao

 3.  Mga Hayop at Halaman sa Pilipinas

PHYSICAL EDUCATION

Ang modyul na ito ay naglalayong makaambag ng mahahalagang kaalaman at kasanayan na magsisilbing iyong gabay upang makamtan ang malakas at ligtas na pangangatawan.Kumakatawan sa yunit na ito ang kamalayan sa ating katawan.Ang ating katawan ay makabubuo ng iba’t ibang hugis at makababalanse gamit ang isa hanggang limang bahagi ng katawan.Ang pagsasagawa ng mga pisikal na gawain tulad ng sayaw at pagbabalanse  ay nakakapagdulot ng kasiyahan sa pageehersisyo.

1.   Ang aking Katawan

 2.    Pagbalanse sa Katawan

 3.    Paglilipat ng Bigat sa ibang bahagi ng  katawan.

HEALTH

Ang pagkain na ating kinakain ay maaring masustansiya o hindi masustansiya. Ang nakatatanda ang may kakayahang magturo o maging gabay ng mga bata upang kumain ng masustansiyang pagkain at limitahan ang pagkain ng hindi masustansiya.  Ang magulang at ang mga bata kailangan mapa-alalahanan na kailangang basahin ang nakalagay na food label ng mabuti para masuri ang nutrisyon, ingredients, at calories. Ilan sa mga pagkain katulad ng junk foods ay maraming asukal at mataas ang calories nito. Ang iba naman ay maalat at mamantika na kailangan iwasan.

Ang mga bata ay kailangan ng tamang nutrisyon na nagmumula sa pagkain upang lumaki at mabuo ng normal ang pangangatawan. Mayroong naayon na nutritional guidelines para sa mga bata. Marami sa mga bata ang naakit sa mga palabas na nakikita sa telebisyon katulad ng instant noodles at milktea na matatamis at maaring makaapekto sa kanilang pagpili ng pagkain.

Aralin 1: Masustansya at Hindi Masustansyang Pagkain

 Aralin 2: Kahinatnan ng Pagkain ng Hindi Masustansyang Pagkain

 Aralin 3: Naisagawa ang mga Gawain Tungo sa KalusuganAng kurso na ito ay nakalaan para sa mga bata na nasa baitang dalawa (Grade 2). Nilalayon nang kurso na ito na bigyan kalinawan ang mga bata patungkol sa MAPEH (Music, Arts, Physical Education, Health).

  • Musika (Music) Ang layunin ng Musika sa Ikalawang baitang ay nagpapakita ng kaunawaan sa pangunahing proseso ng kaalaman sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig at pagmamasid ng mga mag-aaral.
  • Sining (Arts) - Ang Sining ay nagbibigay kaalaman, kasanayan, talino at kahalagahan. Ito ay kailangan para maipahayag ninyo at makatulong kayong mapaunlad ang ating sariling kultura. Dito matuto kayong maipakita ang inyong imahinasyon at saloobin.
  • Edukasyong Pangkatawan (Physical Education) - Ito ay binuo upang mapangasiwaan ninyo ang inyong sariling katawan. Dito ay hinikaya’t kayong   kumilos na na naayon sa konsepto dahil ang bawa’t galaw natin ay may layunin na isusulong para sa inyong tamang pangangatawan at kalusugan.
  • Edukayong Pangkalusugan (Health) - Ang layunin  nito sa Ikalawang Baitang ay  nagbibigay ng kaalaman upang mapadali ang pag-unlad ang isang malusog na gawi at kasanayan upang makamit ang  malusog na kaisipan at katawan