Ang inihandang moodle classroom na ito sa Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Baitang ay may layuning mapatnubayan ang mga mag-aaral na linangin  ang kanilang mga kakayahan na may kasiyahan o kagalakan. Sa pamamagitan ng mga iba’t-ibang aralin o gawain mabibigyan ring halaga ang pagpapaunlad nila sa kanilang pagkatao.

Ang inihandang moodle classroom na ito sa Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Baitang ay may layuning mapatnubayan ang mga mag-aaral na linangin  ang kanilang mga kakayahan na may kasiyahan o kagalakan. Sa pamamagitan ng mga iba’t-ibang aralin o gawain mabibigyan ring halaga ang pagpapaunlad nila sa kanilang pagkatao.

          Ang klase na ito sa Unang Markahan ay pinamagatang ESP1 na tatalakay sa Tungkulin ko sa Aking Sarili at Pamilya. Ito ay naglalayong makilala at mapahalagahan ang sarili, maging responsable sa pangangalaga sa sarili at magkaroon ng pampamilyang pagkakabuklod.